Kierunki‎ > ‎

Zamówienia publiczne

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

      I.        Wprowadzenie do zamówień publicznych:  4 godziny/ wykład

 

1.    Wstęp: ogólne określenia zamówień publicznych, środków publicznych, zamawiających i wykonawców, postępowania o zamówienia publiczne.

2.    Cele procedury udzielania zamówienia publicznego.

3.    Zapewnienie wykonawcom niedyskryminującego dostępu do zamówień publicznych.

4.    Racjonalne wydatkowanie środków.

5.    Przejrzyste wydatkowanie środków.

 

    II.        System zamówień publicznych w prawie UE: 8 h/ wykład

 

1.    Zamówienia publiczne w prawie UE.

2.    Prawo wspólnotowe UE (Traktat Wspólnot Europejskich, dyrektywy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).

 

   III.        Wybrane elementy prawa: 10 godzin/ wykład

 

1.    Przegląd aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych i ich relacje: dyrektywy UE, Konstytucja RP, ustawa o finansach publicznych, kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, przepisy o odpowiedzialności budżetowej i karnej.

2.    Postepowanie administracyjne.   

 

  IV.        Podstawy finansów publicznych: 10 godzin/ wykład

 

1.    Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych.

2.    Finanse jednostek samorządu terytorialnego.

3.    Przepisy ustawy o finansach publicznych odnoszące się do zamówień publicznych, wymagania odnoszące się do wydatków publicznych.

 

   V.        Prawo zamówień publicznych: 22 godzin/ konwersatorium

 

1.    Podstawowe definicje prawa zamówień publicznych i zakres stosowania prawa zamówień publicznych; omówienie pojęć: zamawiający, wykonawca, dostawa, usługa, roboty budowlane (ich relacja z definicjami prawa budowlanego). Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 h

2.    Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawca a przedsiębiorca. Podmioty ustawy o finansach publicznych. Wyłączenia podmiotowe. 10 h

 

  VI.        Organizacja obsługi zamówień publicznych: 6 godzin/ konwersatorium

 

1.    Obowiązki osób przygotowujących postępowanie po stronie zamawiającego.

2.    Powołanie komisji przetargowej.

3.    Postepowania bez powołania komisji przetargowej.

4.    Czynności kierownika zamawiającego.

 

 VII.        Przygotowanie postepowania o zamówienie publiczne:  60 godzin/ wykład- 18/ ćwiczenia- 42/

 

1.    Opis przedmiotu i szacowanie wartości zamówienia. Ćwiczenia- konstruowanie opisu przedmiotu zamówienia. Ćwiczenia 10h

2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu z dokumentacją potwierdzającą, wadium, porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami. Ćwiczenia w formułowaniu opisu warunków udziału w postepowaniu. Ćwiczenia w ocenie spełniania warunków.  Czy można modyfikować redakcją SIWIZ krąg potencjalnych wykonawców?- studium przypadku.  Wykład 2h/ ćwiczenia 10 h

3.    Oferta i przetarg w świetle przepisów kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych, związanie ofertą. Wykład 4 h/ ćwiczenia 6 h

4.    Kryteria oceny ofert. Zasady ustalania. Ćwiczenia w formułowaniu kryteriów oceny ofert. Wykład 2h/ ćwiczenia 8 h

5.    Warunki udziału w postepowaniu i kryteria oceny ofert o szczególne cele  postepowania ukierunkowane na innowacyjność, wpieranie MSP, cele społeczne, ekologię. Wykład 2 h/ ćwiczenia 8 h

6.    Podwykonawstwo i wspólna oferta („konsorcjum”). Relacje między wykonawcami. Szczególne regulacje. Doświadczenia programu autostradowego. Wykład 8 h

 

VIII.        Przeprowadzenie postepowania o zamówienie publiczne: 34 godziny/ wykład- 17/ ćwiczenia 17

 

1.    Ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zmiana ogłoszenia. Ćwiczenie-przygotowanie ogłoszenia. 4 h

2.    Tryby udzielania zamówień publicznych – warunki stosowania poszczególnych trybów. Zastosowanie innych metod niż przetarg. Ćwiczenie- zastosowanie odpowiedniego trybu do podanych przypadków 8 h

3.    Szczególne procedury- konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów. Ćwiczenie .8 h

4.    Warunki i sposoby modyfikacji SIWIZ po jej ogłoszeniu. Ćwiczenie. 6 h

5.    Wybór najkorzystniejszej oferty- jej uzupełnienie, wyjaśnienie, poprawienie. Informacja o wyborze. Odrzucenie oferty. Ćwiczenie. 8 h

 

  IX.        Zamówienia sektorowe (5h)  i szczególne rodzaje zamówień (koncesje, partnerstwo publiczno- prywatne- 5 h): 10 godzin/ konwersatorium

 

   X.        Środki ochrony prawnej: 8 godzin/ wykład- 4 / ćwiczenia- 4

 

Wykład: 4 h

1.    Rodzaje środków ochrony prawnej.

2.    Krajowa Izba Odwoławcza przy prezesie UZP (wzmianka- jakie wady i zalety miał protest).

3.    Odwołanie, przystąpienie do postepowania odwoławczego, odpowiedź na odwołanie, terminy w postepowaniu.

4.    Procedura odwoławcza i koszty postepowania.

5.    Rodzaje rozstrzygnięć i kar.

6.    Skarga do sądu na orzeczenie KIO i jej wymogi formalne.

7.    Rodzaje rozstrzygnięć i zabezpieczenie roszczenia.

8.    Ćwiczenia: symulacja rozprawy. 4 h

 

  XI.        Odpowiedzialność w systemie zamówień publicznych: 8 godzin/ wykład- 4h/ ćwiczenia 4h

 

Wykład: 4 h

1.    Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Tok postepowania i jego uczestnicy, rodzaje i wymiar kar.

2.    Odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.

3.    Odpowiedzialność za naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych.

4.    Case study- określanie zakresu odpowiedzialności za naruszenie.  4h

 

 XII.        Kontrola zamówień publicznych: 8 godzin/ konwersatorium

 

1.    Kontrola UZP, NIK, RIO, CBA, ABW i instytucji UE.

2.    Skutki kontroli.

 

XIII.        Umowa o zamówienie publiczne: 8 godzin/ wykład- 4h/ ćwiczenia 4 h

 

1.    Umowa o zamówienie publiczne w świetle ogólnych zasad prawa cywilnego. Nieważność, unieważnienie i zmiana umowy. 4h

2.    Ćwiczenia: piszemy umowę. 4h

 

XIV.        Dokumentacja zamówień: 8 godzin/ wykład 4h/ ćwiczenia 4h

 

1.    Tworzenie projektów dokumentacji: wniosków o wszczęcie, upoważnień, zaproszeń, protokołów (z otwarcia, posiedzeń komisji, negocjacji).

2.    Wybór i stosowanie druków urzędowych.

3.    Przechowywanie i udostępnianie informacji oraz protokołu.

4.    Elektronizacja zamówień publicznych.

5.    Ćwiczenia: tworzenie projektów dokumentacji, min. wypełnianie JEDZ.

 

XV.        Zasady wydatkowania środków UE: 4 h/ konwersatorium

 

1.    Instytucje Zarządzające, Pośredniczące, Wdrażające.

2.    Zasady kwalifikowalności  wydatków.

3.    Zasady kontroli wydatków.

4.    Korekty finansowe.

 

XVI.        Egzamin- 2 godziny

 

Program studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne stanowi ogólny zakres zagadnień przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów.