Zarządzanie i marketing w administracji publicznej

Studia Podyplomowe

(2 semestralne,  456 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyk zawodowych)

 

ZARZĄDZANIE I MARKETING W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

Cel: Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem treści związanych z zarządzaniem, organizacją, marketingiem, promocją i public relations. Obecnie jednostki samorządowe przywiązują znaczącą uwagę do kreowania własnego wizerunku i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań, poprzez skuteczne zarządzanie i sprawne organizowanie. Program oferowanych studiów odpowiada na wszystkie te potrzeby.

Adresat: Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia.

 

Absolwent: Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracji publicznej takich jak: urzędy gminy, urzędy powiatowe, urzędy miejskie, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej oraz jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego.

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

 

Szczegóły dotyczące organizacji, finansów i zajęć dydaktycznych można uzyskać pod numerem 63 249 15 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

PLAN  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

ZARZĄDZANIE I MARKETING W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

LP Nazwa przedmiotu F/zal. W ĆW ECTS
1 MODUŁY PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
1.1 Dzieje myśli administracyjno-ekonomicznej E 15 15 4
1.2 Zasady ustroju administracji publicznej Z/o 15 10 2
1.3. Publiczne prawo gospodarcze E 15 10 4
1.4 Ekonomia zarządcza E 10 15 4
1.5 Ekonomia i polityka społeczna Z/o 15 15 3
II MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
2.1 Socjologia organizacji Z/o 25 1
2.2 Podatki i prawo podatkowe E 15 15 4
2.3 Rynek finansowy i kapitałowy E 15 15 4
III MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH        
3.1 Zarządzanie w instytucjach publicznych Z/o   25 3
3.2 Zarządzanie w organizacji gospodarczej Z/o   25 3
3.3 Kontrola w instytucjach publicznych Z/o   25 3
3.4 SEMINARIUM DYPLOMOWE Z/o   45 8
IV MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA
I MARKETINGU
       
4.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi Z/o   6 2
4.2. Zarządzanie konfliktem Z/o   10 2
4.3 Zarządzanie projektami Z/o   10 1
4.4 Operacjonalizacja zarządzania Z/o   8 1
4.5 Zarządzanie systemami informacji – e-administracja Z/o   8 1
4.6 Prawo zamówień publicznych Z/o 5   1
4.7 Marketing Z/o   15 2
4.8 Działania marketingowe w administracji publicznej Z/o   10 1
4.9 Public relations w administracji publicznej Z/o   10 2
4.10 Promocja jednostek administracji publicznej Z/o   8 1
4.11 Negocjacje w ramach organizacji, negocjacje z sektorem prywatnym Z/o   10 1
4.12 Monitoring i ewaluacja – pomiar i ocena efektów działań administracji publicznej Z/o   8 1
4.13 Etyka w administracji Z/o   8 1
  OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH 456 130 326 60
V PRAKTYKA  ZAWODOWA   180 2

 

 

Back to Top