Kierunki‎ > ‎

Zarządzanie kryzysowe

 Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie 

Wydział Administracji 

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 symbol studiów podyplomowych: PD ZKA 


1.      CEL: Studia podyplomowe mają na celu dostarczenie ich uczestnikom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej z uwzględnieniem treści związanych z problematyką zagrożeń oraz zarządzania kryzysowego w administracji i gospodarce. Zdobyta w ich ramach wiedza oraz nabyte umiejętności pozwolą absolwentom na  zwiększenie efektywności wykonywanych zadań, bardziej świadome i skuteczniejsze zarządzanie, zwłaszcza w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz sprawniejsze organizowanie pracy. Program oferowanych studiów odpowiada na wszystkie te potrzeby.

 

2.      ADRESACI: Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I lub II stopnia, zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie proponowanych studiów podyplomowych.

 

3.      PROFIL ABSOLWENTA: Studia przygotowują do pracy w jednostkach administracji publicznej takich jak: urzędy gminy, urzędy powiatowe, urzędy miejskie, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej oraz jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego z uwzględnieniem centrów zarządzania kryzysowego. Wiedza i umiejętności, nabyte w trakcie studiów, przygotują absolwenta do samodzielnej pracy w instytucjach administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w ramach własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Ponadto absolwent może być zatrudniony w różnych zakładach przemysłowych oraz instytucjach bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach usługowych, w urzędach administracji publicznej, a także w organizacjach nadzoru nad bezpieczeństwem publicznym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

4.      PLAN STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

LP

Nazwa przedmiotu

F/zal.

W

ĆW

ECTS

SEM

Prowadzący

I

MODUŁY PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

 

 

 

 

 

 

1.1

Psychologia zagrożeń

Z

15

15

4

I

dr D. Buksik

1.2

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych

Z

15

15

4

I

mgr P. Figurski

1.3

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

E

9

9

4

I

dr M. Rosiak

1.4

Bezpieczeństwo energetyczne

Z

10

 

2

I

dr M. Waszkowiak

1.5

Rola mediów w bezpieczeństwie

Z

10

 

2

II

mgr M. Olejniczak

1.6

Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa

Z/Z

10

5

2

II

mgr inż.. B. Mencel

1.7

Seminarium

Z

 

20

8

II

dr M. Waszkowiak

SUMA

 

69

64

26

 

 

II

MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

2.1

Inżynieria zarządzania kryzysowego

E

9

9

4

I

mgr P. Figurski

2.2

Identyfikacja i analiza zagrożeń

E

9

9

5

II

mgr P. Figurski

2.3

Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym

Z

9

9

5

II

mgr P. Figurski

2.4

Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym

Z

9

9

4

II

bryg. mgr L. Soja

2.5

Ochrona infrastruktury krytycznej

Z

9

9

4

I

insp. Z. Maj/

insp. M. Kulas

2.6

Bezpieczeństwo imprez masowych

Z

9

9

3

I

mgr J. Tembłowski

2.7

Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej

E

9

9

5

II

mgr J. Tembłowski

2.8

Jakość i audyt  w zarządzaniu kryzysowym

Z

9

9

4

I

insp. Z. Maj/

insp. M. Kulas

 

SUMA

 

72

72

34

 

 

 

OGÓLNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH

277

141

136

60

sem. I

160

 

 

 

 

 

 

sem. II

117

ECTS sem I

29

277

ECTS sem. II

31


5.     
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

 Kod efektu

WIEDZA

W01

Posiada podstawową wiedzę  z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk

W02

Zna systemy bezpieczeństwa i obronności państwa, rozumie mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny

W03

Ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego

W04

Rozumie znaczenie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

W05

Zna zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej oraz transporcie

W06

Zna zasady ochrony i utrzymania bezpieczeństwa osób, mienia, obiektów i obszarów oraz reguły organizowania służb ochronnych i ich nadzorowania

W07

Zna zarys historycznych i geograficznych uwarunkowań bezpieczeństwa wybranych państw

W08

Posiada wiedzę z zakresu twchnologii informacyjnej oraz komunikacji społecznej, w tym reguł komunikacji i zakłóceń w procesie komunikowania

W09

Zna regulacje prawne określonych gałęzi prawa istotnych dla służb porządkowych oraz bezpieczeństwa publicznego

 

UMIEJĘTNOŚCI

U01

Potrafi dostrzegać i analizować zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa państwa, potrafi oceniać działane państwa i jego organów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pokoju i wojny  

U02

Potrafi identyfikować główne cechy bezpieczeństwa społecznego, potrafi oceniać rolę administracji rządowej i samorządowej w utrzymywaniu bezpieczeństwa społecznego

U03

Potrafi analizować psychologiczne i socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zbiorowościach

U04

Potrafi rozwiązywać problemy związane z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych

U05

Potrafi analizować system zarządzani kryzysowego, potrafi formułować zasady praktycznego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz korzystać z mechanizmów zapewniająchch bezpieczeństwo imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych

U06

Potrafi rozróżnić i charakteryzować wybrane zjawiska patologii społecznej oraz określić ich wpływ na przestępczość

 

     KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01

Poprawnie poprawnie określić priorytety służace realizacji zadania z zakresu bezpieczeństwa

K02

Potrafi współdziałać w grupie w celu realizacji zadania, bierze odpowiedzialnośćza zadania, które podejmuje w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

K03

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, podejmuje refleksję nad istotą zagrożenia bezpieczeństwa publicznego z punktu widzenia ochrony dobra wspónego, prawa oraz etyki zawodowej

K04

Umie aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczych w projektach związanych z różnymi obszarami bezpieczeństwa oraz uczestniczyć w pracach zespołów zarządzania kryzysowego

K05

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

 

Objaśnienia:

-          W, U lub K – kategoria efektów: W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne

-          W01, U01, K01 – numer efektu w danej kategorii

 

6.      METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

 

-      egzamin ustny

-      egzamin pisemny problemowy

-      egzamin pisemny testowy

-      obecność na wyznaczonych harmonogramem studiów formach zajęć – przynajmniej 75%

-      aktywny udział w ćwiczeniach, pracach zespołowych, dyskusjach

-      udział w formułowaniu problemu oraz doborze środków jego rozwiązania

-      czynny udział w pracach w grupach

-      przygotowanie referatu bądź prezentacji

-      inne ustalone przez prowadzącego dany przedmiot.

7.    WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

-      zaliczenie w wyznaczonych terminach wszystkich przedmiotów na ocenę pozytywną

-      uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z egzaminu dyplomowego.                                                                                                      

8.      EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin dyplomowy, kończący studia podyplomowe, zdaje się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego, powoływaną przez Dziekana Wydziału. W jego toku słuchacz losuje dwa pytania egzaminacyjne i za ustną odpowiedź na każde z nich otrzymuje oddzielną ocenę cząstkową.

9.      OCENA KOŃCOWA

Na ocenę końcową studiów podyplomowych składają się oceny cząstkowe według zasady:

-      średnia z toku studiów (wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów) – 40% oceny końcowej

-      ocena za odpowiedź na pierwsze pytanie egzaminacyjne  – 30% oceny końcowej

-      ocena za odpowiedź na drugie pytanie egzaminacyjne – 30%  oceny końcowej.