Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem, dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w nabywaniu umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Student zdobędzie wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki i psychologii małego dziecka zorientowaną na zastosowanie praktyczne oraz wiedzę dotyczącą organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Student będzie umiał:

 • opracować i realizować indywidualne programy zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
 • przeprowadzać wielospecjalistyczną diagnozę, prowadzić terapię małego dziecka oraz dokonywać oceny efektywności podejmowanych działań;
 • dokonać wyboru i dostosować metody do potrzeb rozwojowych dziecka;
 • prowadzić konsultacje i instruktarze dla rodziców;

W zakresie kompetencji społecznych student będzie umiał:
w odpowiedzialny sposób przygotowywać się do swojej pracy, projektować i wykonywać działania pedagogiczne, poprawnie rozstrzygać dylematy wynikające z roli pedagoga specjalnego; podejmować indywidualne i zespołowe działania na rzecz podnoszenia jakości pracy placówki w której realizuje swoje działania zawodowe oraz pracować w zespole do spraw wczesnego wspomagania rozwoju.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Psychologia rozwojowa małego dziecka
 • Psychologia kliniczna małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami diagnozy w zakresie motoryki dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami diagnozy w zakresie stymulacji polisensorycznej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami diagnozy w zakresie rozwoju mowy i języka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami diagnozy w zakresie usprawniania widzenia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami diagnozy w zakresie usprawniania słuchu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami diagnozy w zakresie stosowanej analizy zachowania
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Metodyka pracy z rodziną małego dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Pedagogika małego dziecka
 • Metody diagnozy i pracy z dzieckiem autystycznym
 • Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością

Absolwenci wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolach integracyjnych i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi;
 • placówkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • domach małego dziecka;
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych;
 • ośrodkach wczesnej interwencji.
Comments