Administracja publiczna

Specjalności

1. Kierunek studiów: Administracja
2. Specjalności: administracja publiczna
3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: licencjat
6. Czas trwania studiów:
3 lata / 6 semestrów
   
 Opis specjalności:

Studia na kierunku ADMINISTRACJA o specjalności ADMINISTRACJA PUBLICZNA przeznaczone są dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej różnego szczebla tak państwowej, jak i samorządowej.
Celem procesu dydaktycznego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do efektywnego wykonywania pracy w jednostkach administracji publicznej.

Proces studiowania obejmuje:

 1. poznanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w sektorze administracji publicznej,
 2. poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów oraz zasad organizacji i funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej,
 3. uzyskanie praktycznych umiejętności, niezbędnych do kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej,
 4. wypracowanie postaw etycznego postępowania w sferze aktywności w ramach administracji publicznej,
 5. nabycie umiejętności w kontaktach interpersonalnych,
 6. uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także w strukturach UE . 

Absolwent specjalności ADMINISTRACJA PUBLICZNA zna:

 1. postępowanie i prawo administracyjne,
 2. system finansów publicznych,
 3. doktrynę praw człowieka w społeczeństwie demokratycznym,
 4. prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej,
 5. podstawy prawa cywilnego, międzynarodowego, karnego.

Ponadto absolwent tej specjalności posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, niezbędnego do podjęcia pracy w administracji publicznej.

Back to Top