Studia I Stopnia

Wydziały i kierunki studiów 

 

WYDZIAŁ ENERGETYKI
   
1. Kirunek studiów: Energetyka
2. Specjalności: Zgodnie z § 12, pkt. 8 regulaminu studiów WSKM w Koninie wyboru specjalności
kształecenia student dokonuje do końca 4. semestru studiów.

 • Gospodarka energetyczna
 • Odnawialne Wytwarzanie i Przetwarzanie Energii / Technologie energetyczne
3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
4. Forma studiów: studia niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy: inżynier
6. Czas trwania studiów:
3 ,5 roku / 7 semestrów
   
Opis kierunku:

Studia wyższe inżynierskie
Absolwent zdobywa tytuł: INŻYNIER ENERGETYK
Kształcenie wg standardów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dobra kadra wykładowców akademickich z renomowanych uczelni
Wyposażone laboratoria

Tytuł inż. energetyk uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach magisterskich na wszystkich politechnikach (uzyskanie tytułu mgr inżynier) i wybranych uczelniach ekonomicznych,
 • pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • poszerzania wiedzy na studiach podyplomowych,

 

ZAJĘCIA W SOBOTY I NIEDZIELE
Przyjęcia: na podstawie zapisów

Czego nauczysz się na kierunku ENERGETYKA?

1. Absolwent kierunku ENERGETYKA posiada solidną wiedzę inżynierską z:

 • podstawowych dziedzin energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych, energetyka jądrowa),
 • budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych,
 • nowoczesnych rozwiązań w energetyce (energia odnawialna, alternatywne źródła energii, biomasa, wiatr, energia słoneczna),
 • aktualnych problemów energetyki (energetyka a ochrona środowiska, nowoczesne technologie energooszczędne, m.in. w motoryzacji),
 • gospodarki energetycznej (w skali przedsiębiorstwa, kraju, EU i globalnej),
 • prawa energetycznego.

2. Absolwent kierunku ENERGETYKA posiada umiejętności w zakresie:

 • współdziałania w grupie i kierowania zespołem pracowników,
 • podstaw ekonomii i zarządzania,
 • podstaw rachunkowości,
 • najnowszych technologii informacyjnych,
 • języka obcego.

3. Absolwent kierunku ENERGETYKA uzyskuje kwalifikacje w zakresie :

 • projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych,
 • planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią,
 • wdrażania norm energetycznych,
 • wdrażania norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii,
 • wykonywania bilansów energetycznych dla przedsiębiorstw.

4. Gdzie znajdziesz pracę po kierunku ENERGETYKA?

 •  operatorzy energetyczni (prąd, gaz, paliwa),
 • administracja państwowa, samorządowa, instytucje pozarządowe ochrony środowiska,firmy produkcyjne, przedsiębiorstwa związane z energetyką i ochroną środowiska.

5. Jakie KURSY DODATKOWE możesz wybrać?

 • Przygotowanie do Certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence – Komputerowe Prawo Jazdy, uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej),
 • Energooszczędna motoryzacja (z elementami mechatroniki).

Back to Top