Zeszyty Naukowe‎ > ‎

Zasady recenzji

Procedura recenzowania artykułów naukowych

w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

 1. Procedura recenzowania artykułów w jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.

 3. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Wydawnictwo.

 4. Następnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Wydawnictwa pisma i posiadają co najmniej stopień doktora.

 5. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

 6. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo.

 7. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.

 8. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

 9. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Wydawnictwie przez okres 5 lat.

 10. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

 11. Raz w roku Wydawnictwo zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.